Priser og vilkår

menu-sep

Når vi påtar oss et oppdrag vil vi som hovedregel sende klienten en oppdragsbekreftelse med informasjon om oppdraget, ansvarlig advokat, hvilke advokater som vil utføre oppdraget, samt hvordan vårt salær vil bli beregnet og fakturert mv.

Advokatfirmaet Dehn fakturerer i utgangspunktet etter medgått tid iht. oppgitte timesatser, dersom ikke fastpris unntaksvis er avtalt. Minste timeenhet er 0,25 time. Eventuelle utlegg, f.eks. reiseutgifter, rettsgebyrer og andre gebyrer til det offentlige kommer i tillegg. Vi fakturerer normalt løpende én gang pr måned.

Timesats og honorar vil variere med kompetanse og erfaring hos den advokat som utfører oppdraget og vil også reflektere forhold som oppdragets omfang og kompleksitet, behovet for særlig fagkompetanse, de verdier oppdraget gjelder, tidsrammer og oppnådde resultater.

For forbrukere ligger våre veiledende timepriser i følgende intervall, inkl. mva.:

  • Advokatfullmektig, advokat og partner: kr 1 875 - 3 125
  • Servicemedarbeider, regnskapsmedarbeider og advokatassistent: kr 875 - 1 200

For næringsklienter ligger våre veiledende timepriser i følgende intervall, ekskl. mva.: 

  • Advokatfullmektig, advokat og partner: kr 1 750 - 3 400
  • Servicemedarbeider, regnskapsmedarbeider og advokatassistent: kr 750 - 1 100

Ved fri rettshjelp vil salæret bli behandlet samsvarende med den offentlige salærsats. For enkelte sakstyper vil kostnader til rettshjelp kunne være dekket av klientens forsikring(er), med unntak av fastsatt egenandel. Nærmere regler om forsikringsdekning og egenandel vil fremgå av forsikringspolisen/-vilkårene.

Våre generelle oppdragsvilkår finnes her.

Ytterligere informasjon om våre vilkår og salærberegningen kan gis av saksansvarlig advokat.