Personvernerklæring

menu-sep

PERSONVERNERKLÆRING FOR ADVOKATFIRMAET DEHN DA

Denne personvernerklæringen gjelder for Advokatfirmaet Dehn DA (Dehn).

Dehn v/daglig leder er behandlingsansvarlige for behandlingen av personopplysninger som er beskrevet i denne personvernerklæringen. Henvendelser om personvern kan rettes til personvern@dehn.no.

1. Hvem vi behandler personopplysninger om

Dehn behandler personopplysninger om følgende personer:
• Privatklienter
• Klienter i straffesaker
• Kontaktpersoner hos virksomhetsklienter
• Personer som er involvert eller omtalt i saker der vi bistår
• Kontaktpersoner hos leverandører og samarbeidspartnere
• Besøkende på våre nettsider og i sosiale medier

2. Formål, typer personopplysninger og rettslig grunnlag

Nedenfor følger en oversikt over hvilke formål vi behandler personopplysninger for, hvilke typer
personopplysninger vi behandler og det rettslige grunnlaget for behandlingen.

Etablering av klientforhold:

Når vi kontaktes med forespørsel om vi kan ta et oppdrag, foretar vi en uavhengighetssjekk internt (konfliktavklaring) før vi eventuelt sier ja til oppdraget. Uavhengighetssjekken tjener et legitimt formål og har grunnlag i GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f (interesseavveining). Konfliktsjekk av privatklienter omfatter som regel fullt navn, hva saken gjelder og ev. kredittverdighet. Konfliktsjekk av virksomhetsklienter kan innebære tilsvarende sjekk av sentrale personer i virksomheten og kontaktperson.

I tilknytning til etableringen av et klientforhold vil vi foreta en kontroll i samsvar med reglene i
hvitvaskingsloven. Kundekontrollen er nødvendig for å oppfylle våre rettslige forpliktelser etter hvitvaskingsloven, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav c. Dersom vi påtar oss oppdraget, registreres kontaktinformasjon. Registreringen av kontaktopplysninger er for privatklienter nødvendig for å kunne inngå avtale med vedkommende, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b. For virkssomhetsklienter bygger registreringen av kontaktopplysninger på en interesseavveining, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f.

Sakshåndtering:

Enkelte advokatoppdrag innebærer at vi får tilgang til og behandler personopplysninger om parter eller andre enkeltpersoner som berøres av en sak. Slike opplysninger kan fremkomme av dokumenter klienten oversender eller annen korrespondanse eller innhentes i forbindelse med vår arbeid med saken. Behandlingen av personopplysninger i forbindelse med oppdrag er forankret i GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b og GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f (interesseavveining). I noen saker får vi også tilgang til sensitive personopplysninger, f.eks. helseopplysninger eller straffedommer og lovovertredelser. I slike tilfeller har behandlingen av opplysningene hjemmel i GDPR artikkel 9 nr. 2 bokstav f (behandlingen er nødvendig for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav), jf. personopplysningsloven § 11.

Kunnskapsforvaltning mv:

Vi behandler personopplysninger for kunnskapsforvaltning og utvikling av våre tjenester. Behandlingsgrunnlaget er vår interesse i å nyttiggjøre utarbeidet kunnskap i videre
rådgivning, og som grunnlag for å videreutvikle våre tjenester, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f (interesseavveining).

Klientadministrasjon:

Det opprettes egne saksmapper for oppdrag som utføres på vegne av klienten.
Tid og kostnader som er påløpt på en sak registreres i vårt saksbehandlingssystem og regnskapssystem. For virksomhetsklienter er dette hjemlet i GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f (interesseavveining), mens det for privatklienter anses som en nødvendig del av det å oppfylle avtalen med vedkommende, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b.

Fakturering:

Kontaktopplysninger benyttes for å merke fakturaene. Behandlingsgrunnlaget er GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f (interesseavveining) for virksomhetsklienter og GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b (nødvendige for å oppfylle avtalen med den registrerte) for privatklienter.

IT-drift og sikkerhet:

Personopplysninger som er lagret i våre IT-systemer vil kunne være tilgjengelige for oss eller for våre leverandører i forbindelse med oppdateringer av systemer, implementering eller oppfølging av sikkerhetstiltak, feilretting eller annet vedlikehold. Behandlingsgrunnlaget er GDPR artikkel
6 nr. 1 f (interesseavveining, jf. vår legitim interesse knyttet til nevnte aktiviteter) og vår rettslig forpliktelse til å ha tilfredsstillende informasjonssikkerhet, jf. GDPR artiklene 32 og 6 nr. 1 bokstav c.

Markedsføring:

Vi kan sende ut nyhetsbrev og/eller invitasjoner til seminar mv til e-postadresser som er registrert på klienter som vi løpende yter advokattjenester til og andre som har bedt om å få vårt nyhetsbrev. Mottakere kan enkelt reservere seg. Behandlingsgrunnlaget er GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f (interesseavveining) der vi har mottatt e-postadressen i forbindelse med et oppdrag og vår legitime interesse i å drive markedsføring. Dersom det foreligger et eksisterende kundeforhold vil markedsføringen skje i henhold til markedsføringsloven § 15(3). I andre sammenhenger bygger markedsføring på samtykke fra vedkommende, jf. markedsføringsloven § 15(1) og GDPR artikkel 6 nr. 1 a.

3. Hvem vi utleverer personopplysninger til

Vi utleverer personopplysninger i den grad det er nødvendig for å utføre oppdraget.
Våre leverandører av IT-tjenester, regnskapstjenester og andre tjeneste leverandører vil også kunne få utlevert/tilgang til personopplysninger dersom personopplysninger er lagret hos leverandøren eller på annen måte er tilgjengelig for leverandøren i henhold til kontrakten med oss. Leverandørene opptrer i henhold til databehandleravtale og under vår instruks. Leverandøren kan bare benytte personopplysningene for de formålene vi har bestemt og som er beskrevet i denne personvernerklæringen.

Dine personopplysninger lagres og behandles kun av selskaper i EU/EØS-området, Safe Harbor sertifisert selskap eller selskap i tredjeland i henhold til databehandleravtale basert på standard EU klausuler/modell avtale i overensstemmelse med gjeldende personvernlovgivning.

Advokater er underlagt en straffesanksjonert taushetsplikt som følger av straffeloven § 111. Alle
opplysninger som blir betrodd oss i forbindelse med et oppdrag blir håndtert konfidensielt.
Vi utleverer ikke personopplysninger i andre tilfeller eller på andre måter enn dem som er beskrevet i denne personvernerklæringen med mindre klienten samtykker til dette eller utleveringen er lovpålagt.

4. Lagring og oppbevaring av personopplysninger

Vi oppbevarer normalt saksdokumenter i 3-10 år etter at oppdraget er avsluttet. Lagring i det angitte tidsrommet er vurdert som nødvendig av hensyn både til klienten og for vår egen del, siden det i ettertid kan komme opp spørsmål eller en tvist hvor den informasjonen som er lagret på en sak igjen kan bli aktuell. Regnskapslovgivning pålegger oss dessuten å lagre bestemte regnskapsdokumenter i et nærmere angitt tidsrom. Når et bestemt formål tilsier lagring i et gitt tidsrom, sørger vi for at personopplysningene utelukkende blir benyttet for det aktuelle formålet i dette tidsrommet. Det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysninger er GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f (interesseavveining, jf. den legitime interessen angitt over) og GDPR artikkel 9 nr. 2 bokstav f (fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav), jf. personopplysningsloven § 11.

5. Dine rettigheter

I utgangspunktet har du rett til å kreve innsyn i, utlevering og korrigeringer eller sletting av dine personopplysninger. Du kan også trekke tilbake ditt samtykke til behandling av dine personopplysninger. Hvilke rettigheter du har, avhenger av omstendighetene. For å benytte deg av disse rettighetene må du bekrefte din identitet. Du har videre rett til å klage til Datatilsynet dersom du er uenig i vår behandling av dine personopplysninger.

6. Sikkerhet

Vi har etablert prosedyrer og systemer for å sikre vår behandling av dine personopplysninger, herunder konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet. Tiltakene er både av teknisk, og organisatorisk art. Vi foretar jevnlige vurderinger av sikkerheten i alle sentrale systemer som benyttes for behandling av personopplysninger, og det er inngått avtaler som pålegger leverandører av slike systemer å sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet. Tilgang til personopplysninger er begrenset til personell som har behov for tilgang for å utføre sine oppgaver. Vi har vedtatt interne retningslinjer for å ivareta ditt personvern, og vi foretar jevnlig opplæring av ansatte med hensyn til sikkerhet og bruk av IT-systemer.

7. Endringer i personvernerklæringen

Vi vil kunne gjøre endringer i denne personvernerklæringen. Du vil alltid finne siste versjon på vår nettside. Ved vesentlige endringer vil vi varsle om dette.

8. Kontakt oss

Dersom du har spørsmål eller kommentarer til vår personvernerklæring eller dersom du vil utøve dine rettigheter, kan du ta kontakt med saksansvarlig advokat eller sende en henvendelse til personvern@dehn.no.

COOKIE POLICY FOR DEHN.NO


Dette nettstedet benytter cookies/informasjonskapsler.

Cookies er små midlertidige filer som blir lagret på enheten din idet du besøker et nettsted, og som inneholder opplysninger som for eksempel innstillingene dine eller profilinformasjonen din. Nedenfor finner du informasjon om bruken av cookies på dette nettstedet. 

Ved å gå inn og hente informasjon på nettstedet, samtykker du i at det settes cookies i din nettleser, med mindre nettleseren din er innstilt slik at den ikke aksepterer cookies.

Dersom du ikke vil akseptere cookies, kan du gå inn og trekke tilbake ditt samtykke ved å endre innstillingene i din nettleser. Du skal imidlertid være oppmerksom på at dersom du gjør dette, vil det være funksjoner du ikke kan benytte fordi dette forutsetter at nettstedet kan huske de valg du foretar. Cookies, kan også enkelt slettes. Metoden for å håndtere cookies varierer avhengig av hvilken type nettleser du benytter. Her kan du finne mer informasjon om hvordan du avviser, sletter og administrerer cookies (nettvett.no). Husk at dersom du benytter flere nettlesere, så må du slette og endre innstillingene for cookies i hver enkelt nettleser.

Dette er en oversikt over hvilke cookies dette nettstedet benytter og hvorfor:
• Google Analytics: Tredjeparts cookie brukes for å hente statistikk om hvordan besøkende benytter nettstedet.

Tjenesteyter og behandlingsansvarlig er Advokatfirmaet Dehn DA v/daglig leder.

Kontaktinformasjon:
Rådmann Halmrasts vei 7
Postboks 216, N-1300 Sandvika 
Org.nr. 921 625 189 MVA.
Henvendelser om personvern kan rettes til personvern@dehn.no.